Informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych Notariusz udziela bezpłatnie.

W Kancelarii dokonywane są wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa, a w szczególności:

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 • umowa sprzedaży, darowizny nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości
 • umowa o dożywocie
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie

PRAWO SPADKOWE

 • testamenty (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu etc.)
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku oraz przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udostępnianie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

PRAWO RODZINNE

 • majątkowe umowy małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków

PRAWO HANDLOWE

 • umowy spółek osobowych i kapitałowych
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów/akcji w spółkach
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji
 • czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę

INNE CZYNNOŚCI

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
 • przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu
 • protokół stawiennictwa/niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • ugody pozasądowe
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego
 • poświadczenia podpisów, dokumentów, etc.
 • poświadczenia własnoręczności podpisów
 • poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • poświadczenia daty okazania dokumentu (data pewna)

Jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy) lub szczególne okoliczności (np. podeszły wiek lub choroba strony czynności) - czynności notarialne mogą być dokonane także w innym miejscu poza siedzibą kancelarii notarialnej.